Studentsiden!

Lyst til å skrive oppgave for oss?

Vi søker studenter ved NTNU som vil gjennomføre prosjekt- og masteroppgaver for oss. Vi kan by på spennende problemstillinger hos våre medlemsbedrifter som er styrt av de behov de til enhver tid har. Fellesnevneren for alle disse oppgavene vil være at de vil delvis bestå av oppgaver hvor dere hjelper virksomheten med å anvende verktøyet Nordic 10-10, og delvis følge opp forbedringsprosessene som blir identifisert gjennom bruk av verktøyet. Dere vil få god innsikt i hvordan medlemsvirksomhetene jobber med kontinuerlig forbedring i sine prosjekter. Videre vil dere få mulighet til å jobbe med analyse av dataene som blir samlet inn og kombinere dette med kvalitative studier i hver enkelt virksomhet.
 
Oppgaven nedenfor skrevet av Asle Ødven og Tor Sporsem er et godt eksempel. De jobbet hos Statnett under masteroppgaven sin og lærte mye om hvordan Statnett gjennomfører sine prosjekter.
 
 

 

Tidligere Masteroppgaver:

GEVINSTER AV PRESTASJONSMÅLING I TRE NORSKE VIRKSOMHETER

 Mastergrad NTNU 

I hvilken grad lykkes tre norske virksomheter å realisere gevinster fra prestasjonsmåling av prosjekter med hjelp av verktøyet 10-10?

For å svare på problemstillingen er det gjennomført seks intervjuer og samlet inn 176 spørreundersøkelser. Først ble ett intervju gjennomført i alle de tre virksomhetene for å sikre problemavklaring og forståelse. Så ble en spørreundersøkelse sendt til alle som har deltatt i arbeidet med 10-10 i de tre viksomhetene (svarprosent 39%). Til slutt intervjuet vi én leder i hver virksomhet og viste resultatene fra spørreundersøkelsen. Det er altså benyttet en kombinasjon av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, noe som har kompensert for svakheter i de forskjellige metodene og gitt mulighet for å validere funn på tvers av datasettene.

Undesøkelsen viser at de tre virksomhetene realiserer noen av gevinstene, mens andre er mer utfordrende å sette ut i livet. De lykkes i stor grad å nytte prestasjonsmåling til å identifisere forbedringstiltak, gi tilbakemelding på individers egne prestasjoner og motivere til å forbedre dem. Til slutt lykkes de i liten grad å bruke prestasjonsmåling til å skape tiltak på tvers av prosjektporteføljen, følge opp virksomhetens strategi og å lære av andre virksomheters erfaringer.