Studentsiden!

GEVINSTER AV PRESTASJONSMÅLING I TRE NORSKE VIRKSOMHETER

 Mastergrad NTNU 

I hvilken grad lykkes tre norske virksomheter å realisere gevinster fra prestasjonsmåling av prosjekter med hjelp av verktøyet 10-10?

For å svare på problemstillingen er det gjennomført seks intervjuer og samlet inn 176 spørreundersøkelser. Først ble ett intervju gjennomført i alle de tre virksomhetene for å sikre problemavklaring og forståelse. Så ble en spørreundersøkelse sendt til alle som har deltatt i arbeidet med 10-10 i de tre viksomhetene (svarprosent 39%). Til slutt intervjuet vi én leder i hver virksomhet og viste resultatene fra spørreundersøkelsen. Det er altså benyttet en kombinasjon av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, noe som har kompensert for svakheter i de forskjellige metodene og gitt mulighet for å validere funn på tvers av datasettene.

Undesøkelsen viser at de tre virksomhetene realiserer noen av gevinstene, mens andre er mer utfordrende å sette ut i livet. De lykkes i stor grad å nytte prestasjonsmåling til å identifisere forbedringstiltak, gi tilbakemelding på individers egne prestasjoner og motivere til å forbedre dem. Til slutt lykkes de i liten grad å bruke prestasjonsmåling til å skape tiltak på tvers av prosjektporteføljen, følge opp virksomhetens strategi og å lære av andre virksomheters erfaringer.

Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill til oppgaven eller om det er noe du lurer på.

Tor Sporsem, NTNU, torts@stud.ntnu.no, 92050058

Asle Ødven, NTNU, asleod@stud.ntnu.no, 90541312